Adatvédelem

Házigazdaként vagy toborzóként

Utolsó frissítés: 17. május 2022

A weboldal https://eu4ua.org/ (a továbbiakban: "Weboldal"), amelyet a EU4UA társulás (a továbbiakban: "EU4UA" vagy "mi"), egy match-making weboldal, amely összeköti:

 • Az ukrán menekültek sürgősségi lakhatást keresnek az országukban jelenleg zajló háború miatt, és a házigazdák felajánlották, hogy ideiglenesen ingyenesen helyezik el őket.
 • Az ukrán menekültek az országukban jelenleg zajló háború miatt keresnek munkát, és a toborzók olyan állásajánlatokat kínálnak, amelyek érdekelhetik őket.

A Weboldal és a nyújtott szolgáltatások elérése, böngészése és használata során Önnek házigazdai minőségében előfordulhat, hogy Önnek, mint gazdagépnek, szüksége lehet arra, hogy EU4UA az Önre vonatkozó személyes adatokkal.

Ezeket a személyes adatokat törvény védi. Ennek eredményeként EU4UAadatkezelőként megfelelő biztonsági intézkedéseket hajtott végre az Ön személyes adatainak védelme érdekében

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az adatvédelmi irányelvet , amint azt elmagyarázza hogy EU4UA felhasználja az Ön személyes adatait. Ez az adatvédelmi szabályzat kiegészíti a Használati feltételeinket – a házigazda és a toborzó , valamint minden olyan dokumentumot vagy értesítést, amely a jelen adatvédelmi szabályzatra hivatkozhat. 

Ha bármilyen kérdése van, közvetlenül kapcsolatba léphet a EU4UA e-mailben küldve a infó @eu4ua.org.

1. MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZEL A EU4UA?

Minden olyan személyes adat, amelyet Ön a Weboldalon keresztül ad meg, vagy amikor EU4UA feldolgozzák a EU4UAnevezetesen:

Ezenkívül a Weboldal automatikusan összegyűjti a következő adatokat sütiken és más nyomkövetőkön keresztül :

Az adatok típusa

Példák adatokra

Célokra

Internetes vagy egyéb elektronikus hálózati tevékenységi információk

A látogatás dátuma és időpontja, IP-cím, eszköztípus, böngészőtípus, operációs rendszer, megtekintett oldalak

Ezek az adatok szükségesek a Weboldal és a kapcsolódó szolgáltatások megfelelő működéséhez, valamint a belső üzleti elemzési célokhoz, például a közönségméréshez. A cookie-kkal kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a sütikre vonatkozó irányelveinket.

Bizonyos típusú személyes adatok megadása szükséges vagy opcionális lehet, attól függően, hogy milyen szolgáltatásokat szeretne igénybe venni. A kötelező adatokat a gyűjtés helyén ilyenként jelöljük meg. Ha megtagadja a kötelező adatok megadását, EU4UA előfordulhat, hogy nem tudja feldolgozni az Ön kérését (pl. személyes fiók létrehozására irányuló kérelem, a Weboldalon regisztrált menekültekkel való párosítás, az ön jelentkezésének feldolgozása önkéntesnek stb.). 

2. MILYEN CÉLOKRA EU4UA FELHASZNÁLJA SZEMÉLYES ADATAIT?

EU4UA az Ön személyes adatait kizárólag a következő célokra dolgozza fel:

3. KI FÉRHET HOZZÁ AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIHOZ?

Az Ön személyes adatait a következő címzetteknek továbbíthatjuk, amikor ön hozzáfér, böngészi, navigálja és használja a Weboldalt és az általa nyújtott szolgáltatásokat: 

4. TOVÁBBÍTJÁK-E AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT AZ EURÓPAI UNIÓN/EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGEN KÍVÜLRE? 

Amennyire lehetséges, az Ön személyes adatait az Európai Unión (EU)/Európai Gazdasági Térségen (EGT) belül kezeljük. Azonban, mivel a weboldalon regisztrált menekültek egy része, vagy EU4UA"A szolgáltatók az EU-n/EGT-n kívüli országokban találhatók, az Ön személyes adatait ezekben az országokban is feldolgozhatjuk. 

Ha az Ön személyes adatait az EU/EGT-n kívülre továbbítják, EU4UA megfelelőségi határozat hiányában és az Ön jogainak védelmének értékelését követően azon harmadik ország területén, ahol az Ön személyes adatainak címzettje letelepedett, megfelelő biztosítékok (például általános szerződési feltételek) elfogadásával végrehajtja az összes szükséges intézkedést. Az ilyen biztosítékok másolata úgy szerezhető be, hogy e-mailt küld közvetlenül a EU4UA nél infó @eu4ua.org

A címzett neve

Harmadik ország

Elfogadott biztosítékok

Google Inc.

Egyesült Államok

Általános szerződési feltételek

Webflow

Egyesült Államok

Általános szerződési feltételek

5. HOGYAN EU4UA VÉDI SZEMÉLYES ADATAIT?

EU4UA technikai és szervezési intézkedéseket vezetett be az Ön személyes adatainak védelme érdekében, különösen az esetleges adatvédelmi incidensek ellen, amelyek akár véletlenül, akár jogellenesen okozzák az Ön személyes adatainak megsemmisítését, elvesztését, módosítását, jogosulatlan hozzáférését vagy nyilvánosságra hozatalát. Ezek az intézkedések az adatoknak megfelelő biztonsági szintet garantálnak, és figyelembe veszik a technika állását és a végrehajtás költségeit a védendő adatok kockázataival és jellegével kapcsolatban.

EU4UA garantálja, hogy személyzetének minden tagja és az Ön személyes adatait feldolgozó bármely más személy tiszteletben tartja a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos belső szabályokat és eljárásokat, beleértve a személyes adatok védelme érdekében bevezetett technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket is. Ebben az összefüggésben, EU4UA rendszeresen felülvizsgálja és frissíti gyakorlatait, hogy javítsa az ön magánéletét, és biztosítsa belső szabályzatainak betartását.

Ha biztonsági rést talált, vagy biztonsági incidenst szeretne bejelenteni, e-mailt küldhet a következő címre: infó @eu4ua.org címen.

6. MENNYI IDEIG TÁROLJÁK SZEMÉLYES ADATAIT?

Általános szabályként az Ön személyes adatait csak addig az ideig őrizzük meg, amely szükséges azon célok eléréséhez, amelyekre az említett adatokat gyűjtötték.

Főleg: 

 • a Weboldalon található személyes fiókjához kapcsolódó adatokat (beleértve a Weboldalon regisztrált, a menekültekkel való párkereséssel kapcsolatos adatokat) aktív adatbázisban tároljuk az Ön személyes fiókjának törléséig vagy két (2) hónapos inaktivitás után az Ön személyes fiókjában, és ezen túlmenően öt (5) évig archiváljuk bizonyítási célokból;  

 • az Ön adományával kapcsolatos adatokat az adóbevétel megállapításáig megőrizzük, és ezen túlmenően hat (6) évig archiváljuk bizonyítási célból;

 • a kapcsolatfelvételi/adatszolgáltatási kérelem keretében gyűjtött adatokat a törlés előtti teljes feldolgozásig őrizzük meg; 

 • a forgalmi adatokat a kapcsolat dátumától számított 13 (13) hónapig tároljuk.

7. MILYEN JOGAI VANNAK A SZEMÉLYES ADATAIVAL KAPCSOLATBAN?

Ha Ön az EU-ban/ EGT-ben rendelkezik székhellyel, a következő jogokkal rendelkezik személyes adatai tekintetében:

 • kérheti a személyes adataihoz való hozzáférést annak érdekében , hogy világos, átlátható és érthető tájékoztatást kapjon arról, hogy hogyan EU4UA feldolgozza az Ön személyes adatait és jogait (a jelen szabályzatban foglaltak szerint), valamint személyes adatainak másolatát. 

 • kérheti személyes adatainak helyesbítését annak érdekében, hogy személyes adatait módosíthassa, ha azok elavultak, pontatlanok vagy hiányosak.

 • tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelésEU4UAJogos érdeke. EU4UA a továbbiakban nem dolgozza fel személyes adatait, kivéve, ha EU4UA bizonyítja az adatkezelés kényszerítő jogos indokait, amelyek felülírják az Ön érdekeit, jogait és szabadságait, például jogi kötelezettség tiszteletben tartását (pl. dokumentumok megőrzésével járó jogi kötelezettség), vagy jogi igények létrehozását, gyakorlását vagy védelmét.

 • kérheti a feldolgozás korlátozott ideig történő korlátozását, különösen bizonyos ellenőrzések elvégzése érdekében, amennyiben az alábbiak egyike alkalmazandó:

         - Ön vitatja személyes adatainak pontosságát, amelyek feldolgozása így a következőkhöz szükséges időtartamra korlátozódik: EU4UA az ilyen személyes adatok pontosságának ellenőrzése;

          - az adatkezelés jogellenes, és ahelyett, hogy törlést kérne, inkább korlátozza annak használatát;

          - EU4UA már nincs szüksége az Ön személyes adataira az adatkezelés céljából, de szüksége van rájuk jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

          - Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, amelyet így korlátozunk mindaddig, amíg meg nem győződik arról, hogy a EU4UA felülírhatják az Ön érdekeit, jogait és szabadságait.

 • ön visszavonhatja hozzájárulását , ha azt megszerezték, anélkül, hogy ez a visszavonás befolyásolná a korábban elvégzett feldolgozási műveletek jogszerűségét.

 • kérheti , hogy személyes adatait strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban kapja meg, és kérheti azok továbbítását egy másik adatkezelőnek is, ahol ez technikailag megvalósítható. Ezt a jogot nem minden körülmények között gyakorolják, csak akkor alkalmazandó, ha megfelel az alábbi feltételek mindegyikének:  

          - kérése csak az Ön személyes adataira vonatkozik (kivéve a névtelen vagy harmadik féltől származó adatokat);

          - kérése nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait, különösen azokat, amelyek EU4UA (beleértve az üzleti titkokat vagy a szellemi tulajdont);

          - a feldolgozás automatizált módon történik (ezért a papíralapú fájlokat nem tartalmazza);

          - az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződés teljesítésén alapul (annak ellenőrzéséhez, hogy ez a helyzet áll-e fenn, láthatja a jelen szabályzat 2. szakaszát). 

 • kérheti személyes adatainak törlését (vagy az elfeledtetéshez való jogot), ha az alábbi jogalapok valamelyike fennáll:

          - Ön tiltakozik személyes adatainak feldolgozása ellen, és nincs olyan nyomós jogos ok, amely indokolná személyes adatai feldolgozásának fenntartását (például a EU4UA bizonyos személyes adatok megőrzése); 

          - Ön úgy dönt, hogy visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását;

          - az Ön személyes adatai már nem hasznosak az eredeti célokra, amelyekre azokat gyűjtötték, vagy bármilyen más típusú feldolgozáshoz;

          - az Ön adatainak felhasználása nem felel meg az alkalmazandó jogi vagy szabályozási rendelkezéseknek. 

 • Általános vagy konkrét irányelveket határozhat meg személyes adataira vonatkozóan halála esetén (például azok törlése vagy továbbítása bármely Ön által választott személynek). Az utasításokat bármikor visszavonhatja.

Meg kell határozni, hogy e jogok gyakorlása a jelen szabályzat 2.

 

Hozzáférés

Helyreigazítás

Törlés

Korlátozás

Adathordozhatóság

Kifogás

Beleegyezés

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

A hozzájárulás visszavonása

Lépések a szerződéskötés előtt

Igen

Igen

Nem

Szerződés

Igen

Igen

Nem

Jogos érdek

Igen

Nem

Igen

Jogi kötelezettség

Nem

Nem

Nem

Bizonyos körülmények között, EU4UA konkrét információkat kérhet Öntől személyazonosságának megerősítése és jogainak gyakorlása biztosítása érdekében. Ez egy másik megfelelő biztonsági intézkedés annak biztosítására, hogy a személyes adatokat ne adják át olyan személynek, akinek nincs joga azokat megkapni.

Ha bármilyen kérdése van, vagy élni kíván jogaival, közvetlenül kapcsolatba léphet a EU4UA e-mailben küldve a infó @eu4ua.org.

Szükség esetén panaszt nyújthat be a nemzeti adatvédelmi hatósághoz is. Ez a jog bármikor és díjmentesen gyakorolható, kizárva az esetleges postai díjakat vagy a jogi képviselettel vagy segítségnyújtással kapcsolatos költségeket, ha úgy dönt, hogy harmadik féltől származó segítséget vesz igénybe az eljáráshoz.

8. A szabályzat módosításai

Ez az adatvédelmi szabályzat időről időre módosítható, különösen a Weboldal által nyújtott szolgáltatások vagy a vonatkozó szabályozások változásainak tükrözése érdekében. Ezért javasoljuk, hogy tekintse át ezt az adatvédelmi szabályzatot minden alkalommal, amikor meglátogatja a Webhelyet.